Steun Hart voor Urk!
SpeerpuntenMeer aandacht moet er zijn voor de zogenaamde stille armoede en hulp moet worden geboden.

Wij staan voor een zorgvuldig en ook zuinig financieel beleid.

Vermindering van de financiŽle en administratieve lastendruk behoort uitgangspunt te zijn.

 
Dienstverlening

De gemeentelijke overheid is er voor de burger en niet andersom.

De ambtenaren behoren probleemoplossend te werken en niet probleemoproepend.

De bureaucratische rompslomp dient te worden aangepakt.

Overbodige, tegenstrijdige en dure regels moeten†worden geschrapt.

 
Cultuur

Behoud van de eigen identiteit staat voorop. Het dialect, de klederdracht en andere Urker cultuuruitingen verdienen onze aandacht.

Stimuleringssubsidies beschikbaar stellen voor "ambassadeurs van Urk".

Niet alleen op de haven, maar ook†op andere plaatsen†in het dorp behoort een "klapskoel" aanwezig te zijn, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Een Urker kotter dient in de haven te liggen, geschikt voor bezichting en rondleiding.

Behoud van beeldbepalende en karakteristieke panden heeft onze inspanning.

Bij de identiteit van Urk horen ook goed onderhouden begraafplaatsen.

 
Milieu

Met de van God ontvangen (woon-en leef)ruimte moet zorgvuldig worden omgegaan.

Een verantwoorde†inzameling van afval dient door de gemeentelijke overheid te worden gestimuleerd.

 
Ouderen

De†grote betekenis van de ouderen voor de samenleving behoort in het gemeentelijk beleid tot uitdrukking te komen.

Bij het ouder worden dienen voldoende voorzieningen voor de ouderen in de eigen woonomgeving en -situatie aanwezig te zijn.

 

 
Jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Een goede opvoeding is het halve werk. Hulp daarbij dient de gemeentelijke overheid te bevorderen.

Goede scholing- en onderwijskansen voor de jongeren moeten aanwezig zijn.

Voldoende gezonde ontspanningsmogelijkheiden zijn onmisbaar

De grote speeltuin moet er komen.

 
Werk

Urk is groot geworden door de visserij. Daarom dient het gemeentebestuur voor deze bedrijfstak zich sterk te maken.

In nauw contact met de mensen op de vloot moet een beleid worden ontwikkeld hoe de vloot stand kan houden.

De visverwerking en aanverwante bedrijvigheid verdienen steun in het zoeken naar grondstoffen en afzet.

Bedrijvigheid die aansluit bij het arbeidsaanbod en goede arbeidsmoraal op Urk dient te worden gestimuleerd.

Aandacht voor starters en het zelfstandig ondernemerschap is noodzakelijk.

Voor het bedrijfsleven zijn goede verbindingen nodig. De Domineesweg dient te worden verbreed en samen met de gemeente Noordoostpolder wordt een verbreding van de oost-westverbinding naar de N50/A50 bepleit. De derde brug over de Urkervaart moet snel worden aangelegd.

Ook de openbaar vervoerverbindingen van en naar Urk dienen optimaal te zijn.

De mogelijkheden tot aanleg van een buitendijkse haven dienen ten zeerste onderzocht te worden.

 
Ruimte en Wonen

Voldoende betaalbare woningen, in de huur- en koopsector, behoren†voorhanden†te zijn.

Stagnatie in de bouwstroom mag niet voor komen.

De starters op de woningmarkt verdienen een steuntje in de rug.

Urker aannemers bouwen goed en degelijk. Ze mogen niet gepasseerd worden bij gronduitgifte.

Toekomstgericht moet worden nagedacht, welke gebieden in aanmerking komen voor woningbouw, industrievestiging, recreatie enzovoorts.

Onderhandelingen voor vergroting van het grondgebied van Urk dienen tijdig met de gemeente Noordoostpolder te worden gestart.

Er moet voldoende grond aanwezig zijn voor volkstuinders.

 
Welzijn

Wij streven naar een optimaal functionerend ziekenhuis in Emmeloord. Een eigen ambulance heeft onze hoogste prioriteit. Ook de First Responder heeft in onze Urker samenleving een eigen plaats.

Het vrijwilligerswerk wordt jaarlijks gewaardeerd met een prijs.

 
Veiligheid

Voor het behoud van de vrijwillige brandweer maken wij ons sterk. Adequaat materiaal en voldoende middelen behoren aanwezig te zijn.

Een veilige woon- en leefomgeving waarin kinderen ruimte krijgen om te spelen en ouderen kunnen genieten,†is onmisbaar.

Een oplossing moet worden gezocht voor de drank- en horecasituatie in de dorpskern.

 
Urk

Urk moet Urk blijven, met behoud van zondagsrust en -heiliging.

De Urker haven mag niet†worden overspoeld door bootjes van toeristen.

Specifieke Urker cultuuruitingen moeten worden gekoesterd.

Doorontwikkelen van Urk als platviscentrum van Europa.

Een oude scheepswerf met botter verdient onze aandacht.

 


Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.