Steun Hart voor Urk!
Statuten

Statuten

Hieronder zijn onze statuten te vinden. De grondslag van de partij.

 

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

 1. De stichting draagt de naam: STICHTING HART VOOR URK
 2. Zij heeft haar zetel te Urk.
 3. Zij is opgericht op 15 november 2007.

GRONDSLAG.

Artikel 2.

Grondslag van de stichting is het onveranderlijke Woord van God, volgens de Statenvertaling, alsmede de Drie Formulieren van Enigheid (1618/1619).

DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 3.

 1. De stichting heeft tot doel om Bijbels verantwoorde politiek te bevorderen.
 2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. deel te nemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad;

b. het organiseren van verschillende politieke activiteiten;

c. het beleggen van bezinningsbijeenkomsten;

d. alle andere wettige en verantwoorde middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.

GELDMIDDELEN.

Artikel 4.

 1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
  1. bijdragen van natuurlijke personen en rechtspersonen;
  2. subsidies, fondsen, donaties en schenkingen;
  3. legaten en erfstellingen; en
  4. alle andere ontvangensten.
 2. De stichting kan nalatenschappen slechts aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving.

BESTUUR.

Artikel 5.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste vijf (5) leden. Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemene adjunct.
 3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
 4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Zij die een tussentijds aftredend bestuurslid opvolgen nemen de plaats in van dat aftredende bestuurslid.
 5. Bestuursleden dienen de in artikel 2 vermelde grondslag te onderschrijven en daarnaar te handelen.
 6. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden binnen één maand na het ontstaan van de vacatures daarin voorzien door de benoeming van één of meer opvolgers.
 7. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 8 wat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft.
 8. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 6.

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Urk.
 2. Ieder kalenderjaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 5. Deze oproepingsbrieven vermelden, behalve de plaats en tijdstip van de vergadering de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering de meerderheid van alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig is, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid treedt de algemene adjunct als voorzitter op.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden, na vaststelling in de volgende bestuursvergadering, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
 9. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of telefax, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 10. Ieder in functie zijnde bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 13. In alle geschillen over stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 7.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 8.

 1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt tevens toegekend aan de voorzitter samen met de secretaris of een ander bestuurslid, dan wel de secretaris samen met de penningmeester of een ander bestuurslid.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 9.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. door het overlijden van het bestuurslid;
 2. door periodieke aftreding;
 3. wanneer een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 4. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 5. bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.

Artikel 10.

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en de staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke stukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Het bestuur kan zich terzake laten bijstaan door één of meer deskundigen.
 3. Het bestuur stelt tevens jaarlijks voor 1 juli een verslag over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid vast.

REGLEMENT.

Artikel 11.

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld die niet in deze statuten opgenomen of die een nadere uitwerking van deze statuten zijn.
 2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 12.

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin een twee/derde meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Zijn niet voldoende bestuursleden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste één week en ten hoogste vier weken na de eerste vergadering, waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een twee/derde meerderheid van stemmen.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister gehouden ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDINGEN EN VEREFFENING.

Artikel 13.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na zijn ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 12 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING.

Artikel 14.

In alle aangelegenheden de stichting betreffende, waarin de statuten en reglementen niet voorzien, beslist het bestuur, nadat de zittende bestuursleden voldoende in de gelegenheid zijn gesteld hun mening daarover kenbaar te maken.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.