Steun Hart voor Urk!
Kadernota 2011

Home Kadernota 2011


Kadernota 2011

Beschouwingen Hart voor Urk naar de aanleiding van de kadernota 2011

Voorzitter, college en leden van de raad,

Op Urk mogen we blij zijn dat Gods Woord nog zo’n centrale plaats inneemt, ook in het bestuur van onze gemeente. Gods geboden zijn heilzaam. Daaraan hoeven we niet te twijfelen, en in het onderhouden hiervan ligt groot loon, Gods woord is ook een veilig kompas. Wanneer we op dat kompas varen, gaat het goed.

Het eerste jaar na de lokale verkiezingen is kunnen we wel zeggen omgevlogen, het is al weer zomer 2011, als coalitie hebben we het eerste jaar achter de rug en we kunnen tevreden terugkijken op het eerste jaar achter ons. Wanneer we de kadernota 2011 doorlezen, is het toekomstperspectief bescheiden, de komende tijd zullen we te maken krijgen met rijk kortingen en bezuinigingen, de komende tijd zullen er dan ook moeilijke keuzes gemaakt moeten worden in het kader van de noodzakelijke ombuigingen en bezuinigingen die ons te wachten staan, decentralisatie is momenteel het woord vanuit den Haag en we worden als gemeente geacht dit voortvarend aan te pakken met alle problematiek van dien.

Ruimtelijke ontwikkeling

Hart voor Urk maakt zet zich in voor de noodzakelijke 3e brug, dit is een van de punten uit ons verkiezings programma en hier maken we ons als Hart voor Urk sterk voor. Kan de portefeuillehouder ons over de huidige stand inlichten, wanneer kunnen we de 3e brug verwachten en hoe gaat de portefeuillehouder dit voorbereiden. Er zijn hier gelden voor beschikbaar, we noemen bijv. de ZZL gelden, fonds dorpsuitleg, reserve infra 3e brug en de BDU gelden. Welke termijnen worden hieraan gesteld om de subsidie te verkrijgen?

Starters op de woningmarkt, de woningmarkt in Nederland is zorgelijk, gelukkig kunnen we ons als gemeente Urk hier ons gedeeltelijk aan onttrekken door onze groeiende bevolking. Hart voor Urk heeft in het verleden de portefeuillehouder al eens gevraagd voor onze starters een zgn. huurkoop constructie te onderzoeken met bijv. een koopoptie na 10 jaar. De banken worden steeds strenger in het verlenen van krediet, het word al moeilijker voor onze jonge bevolking om een huis te kopen, Hart voor Urk vraagt de portefeuillehouder weer deze constructie te onderzoeken. Hier slaan we als gemeente Urk 2 vliegen in 1 slag, we verruimen de kans voor onze jongeren en we trekken de woningbouw uit het slop. We wachten het antwoord van de portefeuillehouder in spanning af.
Zeewijk, nog steeds speelt het probleem van de verbindingsweg van het noordelijk deel van de Zeewijk. HvU heeft wel eens de uitdrukking gebruikt dat de bewoners in een zandwoestijn leven, toen was er alleen zand en grind, het probleem blijft echter, kan de portefeuillehouder ons tevens inlichten over de actuele stand betreffende de ontsluiting Zeewijk fase 3.

Onze jeugd, we hebben de jeugd in ons hart, we zijn als Hart voor Urk een jonge partij met jonge raadsleden, we missen een mooie speeltuin. We hebben vorig jaar gehoord dat het speelbos gerealiseerd zou worden, wat is de actuele status hiervan en we willen als Hart voor Urk een duidelijke datum horen waarop het lint word doorgeknipt ter opening. O ja en hoe staat het nu met de grote speeltuin, ik zie hem nog steeds vermeld staan op de strategische kaart, houd dit in dat de portefeuillehouder hier nog steeds met voortvarendheid mee bezig is, of is de strategische kaart achterhaald. Hoe staat het tevens met de ijsbaan, we vinden het als Hart voor Urk te rustig over dit onderwerp, kan de portefeuillehouder ons hier wat meer over vertellen en ons meedelen wanneer deze gereed is.

Verkeer, wat is de actuele situatie op de ransuil, qua planning loopt dit langzaam, kan de portefeuillehouder ons vertellen waarom dit zo lang duurt en wat de portefeuillehouder kan doen om dit traject te versnellen, we willen hier ook actie zien. Als laatste zou ik graag van de portefeuillehouder willen horen wanneer de eerste stappen genomen worden in de verkeersproblematiek oude dorp. Vorig jaar hebben we een informatie avond gehad, verschillende mogelijkheden zijn genoemd, hoever staat het hiermee, Hart voor Urk vraagt concrete toezeggingen van de wethouder.
Ook willen we graag de actuele status rond de domineesweg horen, waar staan we nu met betrekking tot de overdracht. HvU roept op dat de domineesweg eerst moet worden aangepakt en opgeknapt, het is immers onze enige ontsluitingsweg naar de A6, en daarna moet worden overgedragen. Het nieuwe college van GS moet laten zien wat Urk haar waard is.

Economie & Vrije tijd
Urk en de visserij zijn aan elkaar verbonden, daar waar andere gemeenten alleen de historie kunnen laten zien van hun visserij verleden kunnen wij nog bogen op een visserij vloot. Initiatieven al een Blue port juichen we dan ook van harte toe, kennis maakt macht weten we allemaal. Het zou de trots van Urk zijn als we zouden kunnen bogen op ons kennis centrum waarin aanvoer, handel en afnemers met elkaar samen werken op allerlei gebieden als duurzaamheid, innovatie en consumentenwens. De vloot verkeert momenteel in zwaar weer, zou de portefeuillehouder ons iets meer kunnen vertellen over de status van het masterplan vloottransitie.
Ook onze andere ondernemers vergeten we als Hart voor Urk niet, we hebben op Urk een aantal mooie bedrijven gehuisvest die landelijke bekendheid hebben.

Verder hebben we vorige week te horen gekregen dat de eerste fase voor de aanleg naar een buitendijkse haven concreet kan worden ingevuld. We horen in spanning af wat de portefeuillehouder ons hierover kan informeren en wat dit concreet betekend voor de buitendijkse haven.

In het projectbudget economische activiteiten van € 150.000,-- is het HvU behoudens de € 40.000,-- voor SUP niet duidelijk welke onderbouwing hieraan ten grondslag ligt, HvU wil graag eerst een gedegen onderbouwing zien voor het bedrag van € 110.000 alvorens wij hierover beslissen, ander geven we een blanco mandaat af. Graag willen we ook van de wethouder horen, waarom tot 2015 en daarna niet meer, wat is de reden hiervan?
Verder is HvU van mening dat er eerst een economische visie moet worden opgesteld, alvorens het geld uit te geven, wat HvU wil voorkomen is ad hoc beleid.

Op het gebied van cultuurhistorie zijn een aantal concrete stappen gezet, Hart voor Urk is een warm voorstander van het behoud en terugbrengen van het cultuurhistorisch karakter van het oude dorp, de botterschuur is al aangekocht hier voor en de eerste stappen zijn al gezet ter realisatie van ons plankier, extra kade ruimte is immers nodig op Urk om bijv. de bruine vloot aan te laten meren, naast de prachtige historische uitstraling, een voorbeeld waarin economie en cultuurhistorie samen kunnen gaan, we hopen dan ook dat de portefeuillehouder dit voortvarend aanpakt. We zien het plankier als een duurzame investering en als impuls voor het toerisme.
Als laatste hierin geven we de portefeuillehouder de opdracht mee om proberen een brug te slaan tussen de stichting botter en stichting historische Westhaven, beide stichtingen zetten zich met hart en ziel in voor de cultuurhistorische waarde, veel werk is er verzet door beide partijen, wat zou er mooier zijn als deze samenwerken.

Jeugd en Gezin
Als Hart voor Urk zijn we blij met de voortvarendheid waarop onze portefeuillehouder de ontwikkeling en uitbreiding van onze behoefte in scholen zoals bijv. de Pieter Zand heeft aangepakt., verder zijn we blij met het visie document Huisvesting jeugd en onderwijs voorzieningen anno 2011. Dit geeft ons een leidraad richting de toekomst.
We zijn ook blij met de uiteindelijke uitkomst met betrekking tot de kleedkamers van SVU, dit moet zo snel mogelijk gebeuren, we moeten onze jeugd fatsoenlijke faciliteiten kunnen bieden. Graag horen we wanneer de kleedkamers in gebruik genomen gaan worden.
Centrum jeugd en gezin, het CJG draait nu een aantal maanden, kan de wethouder ons informeren hoe de eerste maanden verlopen zijn, we krijgen namelijk signalen buiten Urk dat het CJG weer op zijn retour is, het CJG in Dieren bijvoorbeeld dat Januari 2010 openging, sluit haar deuren alweer, ook in Amsterdam gaan de deuren weer dicht. We hopen toch niet dat dit het toekomstbeeld van ons is, graag ontvangen we ook de toezegging van de wethouder ons na het eerste jaar een kosten-baten analyse te verstrekken aan de raad.
Ook willen we graag van de portefeuillehouder horen hoe het nu gaat bij stichting buurtwerk. We zien ook dat er structurele overschrijdingen plaats vinden, dit is te vinden in het hoofdstuk zorgbudgetten, HvU staat ervoor dat er budgetbepalend word gewerkt, overschrijdingen hierin vinden we niet kunnen.


Bijstand en zorg
Grote veranderingen komen op ons af als gemeente, onze gemeentelijk apparaat zal alle wijsheid nodig hebben om dit in goede banen te leiden, grote zorgen maken we ons over de bezuinigingen die het rijk neemt hierin, als Hart voor Urk maken we onze hard voor de zwakkeren in onze samenleving en zijn we vervuld met zorg hoe dit zich gaat vertalen richting onze burgers. We vragen van de wethouder zich dan ook in te zetten om ons gedurig op de hoogte te houden van de situatie, met name de wet werken naar vermogen en hieraan gekoppeld de WSW heeft onze aandacht samen met de WMO. Ook willen we graag als fractie, maar ik neem aan de gehele raad nauw betrokken worden bij de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente, een bureaucratische aanpak moet voorkomen worden naar de mening van HvU, kan onze CJG hier een rol in spelen?

Burger en bestuur
Regionale brandweer, vorig jaar hebben we besloten mee te gaan met de regionale uitvoeringsdienst van onze brandweer, dit zou voordelen opleveren. Op 25-05 lees ik echter dat de brandweer in Flevoland de noodklok luidt. De veiligheid van de brandweerlieden kan in gevaar komen als er nog meer wordt bezuinigd, zo wordt er geschreven
In een brief aan alle gemeenten vragen zij om niet nog meer te bezuinigen. De brandweer heeft van het veiligheidsbestuur te horen gekregen dat er drie procent bezuinigd moet worden.
De ondernemingsraad is bang dat daar nog extra bezuinigingen van de gemeenten bij komen. En dat zou tot grote problemen kunnen leiden. Portefeuillehouder, wat houdt dit in voor onze brandweer, onze vrijwilligers moeten we beschermen, we willen onze brandweer intact houden, onze basis-brandweer moet dan ook gekoesterd worden, we vragen de voorzitter ook alert te blijven nu onze gewaardeerde brandweercommandant over enkele maanden vertrekt. Ook lezen we een persbericht in de Noordoostpolder waarin gesteld word dat de RUD-samenwerking tussen Dronten, Noordoostpolder en Urk niet aan de landelijke criteria voldoet, kan de wethouder ons hierin over bijpraten.

Financiën
Voor minder geld moet onze gemeente meer doen, zo vat Hart voor Urk de kadernota 2011 samen. Een aantal bezuinigingsmaatregelen word door uw college voorgesteld. Wat Hart voor Urk teleurstelt is het zinnetje, structureel geld voor nieuw beleid is er op dit moment niet. Dit betekend in de ogen van HvU stilstand van beleid, en stilstand is achteruitgang. Daarom verzoek HvU het bestaande beleid zo om te buigen dat er weer structurele middelen vrij komen voor nieuw beleid. Er moet omgebogen worden, vandaar ons verzoek. Of u komt als college  met ombuigingsvoorstellen, of de raad zal een bestuurlijke commissie in het leven moeten roepen het bestaande beleid om te buigen. Graag verneemt HvU op welke wijze u het bestaande beleid wilt ombuigen, en voor alle duidelijkheid, hierbij denken we niet in de eerste plaats aan belasting verhogingen voor de burger, de burger moet ontzien worden, deze heeft het momenteel al zwaar genoeg.
Een punt wat HvU graag onder de aandacht wil brengen is het samenvoegen van deeltaken met andere gemeentes, HvU zou graag zien dat dit onderzocht word. Met andere woorden, kunnen we samen met andere gemeentes uren delen. Dit werkt kostenbesparingen in de hand.
Ook zouden we graag een volledig overzicht willen ontvangen van de door het ambtelijk apparaat gemaakte wettelijke en niet wettelijke taken en hieraan gekoppelde bedragen. Hier is naar de mening van HvU ook in te besparen. We moeten ons aan de wettelijke taken houden en goed overdenken hoe om te gaan met de niet wettelijke taken.


Nieuw beleid, de komende tijd zullen er keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld, daaraan ontkomen we helaas niet. Vandaar dat wij als HvU aan het begin gepleit hebben voor het vrij maken van structurele gelden, daaraan moet gewerkt worden.
Aan de andere kant zijn er zaken waarop niet bezuinigd kan en mag worden, we noemen bijv. de gladheidsbestrijding, onze meidenwerker die we niet kunnen missen, en wat te denken aan UrkFM en de muziekschool, ook stichting Caritas dragen we een warm hart toe, wat HvU betreft mogen deze instellingen een structurele subsidie ontvangen.

Tenslotte, veel zou er nog te zeggen zijn, maar hierbij wil ik het laten. Van belang is dat we beseffen dat alleen onder de zegen van de Heere we ons werk kunnen doen en voortzetten. “Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan”. Dit besef is nodig, laten we het in de eerste plaats niet van onszelf of van een ander verwachten, maar alleen van Hem, die mildelijk geeft en niet verwijt.
Dat we zo, in afhankelijkheid van Hem, Zijn hulp en kracht mogen verwachten en ons werk doen. Zowel onze ambtenaren als wij als bestuurders. Hij heeft het zelf beloofd dat Hij zijn zegen zal verlenen aan hen die in oprechtheid voor Hem leven. Welzalig is hij of zij die op Hem bouwt en zich geheel aan Hem vertrouwt.

Ik dank u.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.