Steun Hart voor Urk!
Resititutie overschot Diftar 2007

Home Resititutie overschot Diftar 2007


Resititutie overschot Diftar 2007

containerHart voor Urk juicht het initiatief van het college toe om € 15,00 per huishouden aan de burger terug te geven. Er kan, financieel gezien, nog een keer € 15,00 per huishouden worden teruggegeven, dat is dan € 30,00. Dat hebben we in de commissie gevraagd. Door de wethouder is geantwoord dat dit bedrag nodig is voor de invoering van de gescheiden inzameling van plastic flessen enzovoorts.

In VNG Magazine van vorige week, van 20 februari 2009, lees ik echter dat de VNG een akkooord heeft bereikt over de vergoedingen voor de opstart van gescheiden inzameling van kunstof verpakkingen uit huishoudens.

De vergoeding bedraagt 475 euro per ton. Daarnaast ontvangen gemeenten die dit afval van huishoudens apart inzamelen, dit jaar een extra vergoeding voor opstartkosten, een bedrag voor extra gemeentelijke communicatie en een zogeheten opstartpakket.

Naar het gevoelen van Hart van Urk kan naast de nu voorgestelde € 15,00 nog eens  € 15,00 aan de burger worden teruggegeven. Daartoe dient Hart voor Urk een motie in.

Graag willen we over de mogelijkheden van een extra teruggave in de raadsvergadering van ( maart lukt denk ik niet meer, maar ) april 2009 duidelijkheid.

 

Motie:

De raad van de gemeente Urk, in vergadering bijeen op 26 februari 2009.

De Raad,

gehoord de beraadslagingen,

Overwegende:

Dat vijftig procent van de Urker bevolking bestaat uit personen jonger dan 25 jaar, van wie in de weekenden enkele duizenden uitgaan.

Dat op Urk het aanbod van uitgaansgelegenheden beperkt is hetgeen tot gevolg heeft dat:

1. De bestaande gelegenheden overvol zitten met bezoekers, wat risico's met zich meebrengt voor veiligheid en de openbare orde.

2. Jeugdhonken voor een deel het tekort aan horeca opvullen.

Dat de bestaande horeca met name is gevestigd in de oude dorpskern van Urk, te midden van woonbebouwing en op plaatsen die ook toeristisch van belang zijn. Dit geeft een enorme druk in het gebied waardoor sprake is van overlast en een gevoel van onveiligheid.

Dat de bestaande bestemmingsplannen geen uitbreiding van uitgaansgelegenheden toestaan, waardoor nog in de oude dorpskern noch daarbuiten plaatsen beschikbaar zijn om dergelijke initatieven te ontplooien.

Dat het wijzen van een bestemmingsplan een juridische mogelijkheid is, maar bij initiatieven vanuit de markt al snel op bezwaren stuit.

Dat een sprekend voorbeeld hiervan is de recente aanvraag voor het oprichten een jongerencentrum aan het Inschot, dat om een bestemmingsplan redenen is afgewezen, hoewel het initiatief voor een jongerencentrum door alle fracties positief is ontvangen.

Dat het gelet op het bovenstaande hart nodig is dat op Urk een gebied beschikbaar komt waar ontwikkeling van uitgaansgelegenheden mogelijk is en wel een zodanige ontwikkeling dat de huidige en toekomstige jeugd voldoende mogelijkheden heeft om op Urk op ordentelijke en veilige wijze uit te kunnen gaan.

Verder overwegende:

Dat een locatie zodanig gesitueerd moet zijn dat ze bijdraagt aan de kwaliteit van het uitgaan. Ze moet aantrekkelijk genoeg zijn of kunnen worden gemaakt, om de doelgroep naar zicht toe te trekken.

 

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.