Steun Hart voor Urk!
Voorstel vormen van nieuwe Provincie

Home Voorstel vormen van nieuwe Provincie


Voorstel vormen van nieuwe Provincie

nieuwe provinciesVoor ons ligt het voorstel tot het nemen van een besluit over de te vormen nieuwe provincie. Allereerst willen we als HvU onze mening uitbrengen naar aanleiding van het voorgestelde besluit. Minister Plasterk heeft ons als gemeente verzocht voor 16 oktober een zienswijze in te dienen betreffende de nieuwe provincie. We willen als HvU onze afkeuring uitspreken op welke wijze dit door het college gepresenteerd is: Als eerste het tijdstip: al lang wist het college van de deadline voor het inleveren van onze zienswijze, waarom dan een raadsvergadering beleggen op een tijdstip van een paar dagen voor de gestelde deadline, dit had gemakkelijk een maand eerder gekund, hierdoor was er nog ruimte voor discussie geweest, dit is nu niet meer zo.


Als tweede de manier waarop dit gepresenteerd is: het college heeft een eenzijdig voorstel neergelegd bij ons als raad, alleen de voordelen van de provincie Overijssel worden benoemd, en word in feite nu alles van “west” negatief in het daglicht gezet. Hoe kunnen we nu als raad een weloverwogen beslissing maken met een voorstel zoals dat voor ons ligt. Hierdoor waren we gedwongen als HvU om zelf contact te zoeken met NH om een vergelijk te krijgen. Als HvU willen we allereerst van het college de volledige inzet om te gaan voor een onverdeeld Flevoland, zodat alles blijft zoals het was, Urk voelt zich als een vis in het water binnen Flevoland en ziet dan ook het liefst dat we niet opnieuw worden ingedeeld, dit is dan ook de wens van ons als HvU Als dit ondanks alle inspanning van gemeentes en provincie niet lukt, wat we zouden betreuren, willen we echter wel een duidelijk statement afgeven in het geval van provinciale herindeling, straks hier meer over.

Het verhaal achter de viskist en het aardappelkistje. Als rechtgeaarde Urker weten we allemaal wat een viskist is en waar deze voor staat. In de gedachten van HvU staat een viskist voor water, maritieme activiteiten, scheepsbouw, vis en visserij. Bij een aardappelkistje denken we als HvU aan stof, modder, aardappelen en boerenland. Zoals u ziet twee totaal verschillende zaken die niet met elkaar matchen. In gedachten zie ik onze burgemeester nog fier staan op de welbekende viskist in het achterhuis,
hierdoor uitdragend waar de gemeente Urk voor staat, naast hem staat de burgemeester van de NOP op het aardappelkistje. 2 verschillende werelden wat ook in de gesprekken tot uiting kwam. Een Urker is toch geen Tukker!!!

De grote vraag die HvU zich dan ook stelt, wat waren de echte redenen waarom het college de verbazingwekkende move gemaakt heeft van NH naar Overijssel?
Nu het voorstel:
Belangrijke punten voor HvU zijn:
- Cultuur en de Urker identiteit
- Visserij en maritieme activiteiten
- Economie
- Gemeentelijke herindeling
Te beginnen bij Cultuur en de Urker identiteit:
Als college neemt u de stelling in dat er binnen Overijssel meer gemeenten zijn met dezelfde bestuurscultuur en structuur en op het gebied van religie, culturele uitingen en cultuur historie dan binnen de nieuwe provincie. Als HvU vinden we dit een vreemde move, op gebied van cultuur en historie liggen er toch banden met Enkhuizen die versterkt zijn door onze wethouder Visser, en wat dacht u van de plaatsen: Volendam, Edam, Hoorn en Marken, deze passen toch uitstekend binnen de mentaliteit van ons als Urkers?
Dan het aspect religie, dit is ook voor ons als HvU een belangrijk punt, we willen als Urk onze christelijke identiteit blijven uitdragen, hier moet ook begrip binnen de provincie voor zijn. Wat denkt u van de plaatsen: Maartensdijk, Nieuw-Lekkerland, Hardinxveld-Giessendam, Bergambacht, Leerdam, en zo kunnen we nog wel even doorgaan, de jongste SGP burgemeester zit notabene binnen deze nieuwe provincie. Hierdoor is het van belang dat wij ons hierbij aansluiten en onze christelijke identiteit gezamenlijk naar buiten en onder aandacht brengen bij het college van deze nieuwe provincie.


Nu de visserij en maritieme activiteiten:
De nieuwe provincie vertegenwoordigt bijna alle visserij plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld, Den Helder, Texel en IJmuiden, samen met Urk vertegenwoordigd de nieuwe provincie 2 van de 5 Blueports in Nederland. In tegenstelling tot het college wie denkt dat een eenling binnen de provincie Overijssel meer invloed heeft, omarmen wij als HvU de stelling “eendracht maakt macht”, een gezamenlijke sterke lobby vanuit de blueports en visserijgemeenten maakt gezamenlijk veel meer indruk dan als eenling te opereren. Ook de maritieme activiteiten zijn een hard groeiende sector op Urk, college stelt u zichzelf eens de vraag, waar moeten, welke mogelijkheden zijn er binnen Overijssel en welke mogelijkheden binnen de nieuwe provincie? Als HvU weten we het al, Overijssel kent precies 1 haven te bereiken is voor schepen met meer diepgang, te weten Kampen. Kijken we naar het Westen, dan zien we Den Helder met zijn offshore activiteiten, IJmuiden, en de wereldhaven Amsterdam.
College, waar zouden de kansen liggen voor onze maritieme sector, in het achterland of binnen deze wereldhavens? Ook de zaken zoals Natura 2000 voor het IJsselmeer worden momenteel besproken tussen NH en Flevoland, Overijssel zit hierbij tot heden niet aan tafel, samen met NH kunnen we als nieuwe provincie een stevig statement afgeven en dingen in het belang van onze IJsselmeer vissers weten te bereiken.


De economie:
Als HvU zijn we een zakelijke partij die de economie goed in het oog houd, ook hier willen we Oost naast West leggen. U als college schrijft dat we de economische voordelen van West met velen moeten delen en of we als rand hier wel in mee delen. U moet zich houden als college aan uw eerste inzet wat u schrijft: De nieuwe provincie heeft korte lijnen met Brussel en heeft veel economische macht en kracht, en waar het in West regent, druppelt het op Urk!!! Maar liefst 1/3 van het bruto nationaal product word vertegenwoordigd door de nieuwe provincie met steden als Amsterdam en Utrecht, een wereldhavens als Amsterdam en het internationaal belangrijke Schiphol. Hoe kunt u als college hieraan voorbij gaan? Dan de opmerking, delen we wel mee als rand gemeente en gelijktijdig de zorg van u als college, heeft de nieuwe provincie niet teveel aandacht voor de driehoek Amsterdam-Almere-Utrecht: College als u uw huiswerk goed had gedaan en contact had gezocht met bijvoorbeeld de provincie Noord Holland (we hebben begrepen dat u als college nog niet eens de moeite genomen heeft contact op te nemen met het college van de provincie Noord Holland om over het nieuwe landsdeel te spreken) dan had u de informatie gekregen dat bijvoorbeeld Amsterdam de minste
bijdrage krijgt van alle gemeentes in Noord Holland. De grote gemeenten Amsterdam en Utrecht hebben een begroting die vele malen groter is dan de provinciale begroting en kunnen zichzelf uitstekend in het leven houden, hiervoor hebben ze de provincie echt niet nodig. Het meeste geld gaat dan ook naar de landelijke gemeentes, het meeste geld investeert NH in de kop van Noord-Holland, de randen dus. Als HvU delen we dan ook de zorg van het college niet, het is juist zo datbinnen Overijssel de spoeling dunner zal zijn omdat deze provincie niet zulke sterke gemeentesbinnen de provincie heeft die zelfvoorzienend zijn, het is altijd beter aan de rand te liggen van de economische motor van Urk dan in de periferie van een periferie provincie, nl. Overijssel. Kijkend naar de infrastructuur: de ketelbrug is voor het college een belangrijke schakel, als we kiezen voor Oost, dan knippen we deze schakel door,. Nu het voor ons belangrijke punt gemeentelijke herindeling: Als college geeft u aan dat de herindeling al achter de rug is in Overijssel. College, u gaat gemakshalve voorbij aan het feit dat na landsdeel west er ook een landsdeel oost gevormd gaat worden waardoor ook Overijssel weer van voren af aan moet beginnen. Verder willen we vermelden dat in deze situatie Overijssel overijverig zal zijn met de gemeentelijke herindeling, dit heeft de provincie in het verleden al laten zien, Overijssel heeft de herindeling radicaal aangepakt, andere provincies waren hier gematigder in, dit beloofd dus wat voor Urk bij een nieuw te vormen landsdeel oost als we ons als Urk aansluiten bij Overijssel. We hebben echter de duidelijke informatie dat gemeentelijke herindeling alleen toegepast zal worden als dit van onderaf gebeurd. Als er geen draagvlak van onderaf is zal de provincie niet eens het gesprek beginnen en komt dit niet eens in de tweede kamer. Zolang we als gemeente Urk financieel zelfstandig zijn, zullen we nooit gedwongen worden om heringedeeld te worden!!! Het punt innovatie subsidies en bereidheid tot investeren: Als college geeft u aan dat Overijssel bereid is tot een substantiële bijdrage voor het realiseren van de “blauwe as” waarvan de buitendijkse haven dan onderdeel gaat uitmaken. Als HvU zeggen we hierover, “de wens is de vader van de gedachte”. De gemeente Kampen heeft net een paar jaar geleden een grote nieuwe haven gerealiseerd, op minder dan 30 km van Urk, ook heeft Kampen ambities hier verder in te groeien, college, denkt u nu echt dat Kampen zomaar laat gebeuren dat er bij Urk een buitendijkse haven gerealiseerd word, wij als HvU niet. De gemeenten
binnen de nieuwe provincie daarintegen zien Urk niet als concurrent, maar als een verlengstuk van de havens van Amsterdam, misschien wil de gemeente Amsterdam wel investeren in deze buitendijkse haven als HUB van deze havens. Als HvU zien we bij de nieuwe provincie meer kansen voor realisatie van de buitendijkse haven dan bij Overijssel.


In tegenstelling tot Overijssel heeft bijvoorbeeld Noord Holland forse structurele bedragen beschikbaar voor watergebonden activiteiten, dit is het fonds WET: water als economische drager voor de versterking positie havens en aanleggen steigers. Er is de laatste jaren gerealiseerd aanprovinciale bijdragen:
- Steigers haven den Helder € 20.000.000,--
- Steigers haven IJmuiden € 20.000.000,--
- Bijdrage nieuwe zeesluis IJmuiden € 55.000.000,--
- Bijna alle steigers van de jachthavens en verschillende complete jachthavens zijn gerealiseerd uit dit fonds. Bedragen waarvan de provincie Overijssel alleen maar kan dromen. Ook fondsen op gebied van innovatie, cultuur historie, recreatie en toerisme zijn in de nieuwe provincie beschikbaar voor de gemeente Urk Als laatste punt, voorzieningen en samenwerking: Op dit moment werken we als Urk samen op het gebied van de: GGD, Concern voor Werk, RUD, regionale brandweer, Waterschap Zuiderzeeland enz. Juist nu op dit moment is het zeer onverstandig de samenwerking op te zeggen met de 6 gemeentes waarmee we samenwerken, na forse opstartproblemen hebben we als Urk onze zienswijze duidelijk naar voren gebracht en zijn de nodige maatregelen getroffen, denkt u eens in als college welke kosten hieraan verbonden zijn, en wat nog veel belangrijker is, we moeten ons weer een plaats verwerven binnen al deze nieuwe samenwerkingsverbanden als we bij Oost gaan, we zijn dus absoluut geen voorstander van het
ontmantelen van deze zo prille samenwerking Wat voorzieningen betreft, ziekenhuizen ontstijgen naar inzicht van HvU provinciale grenzen, kijk van het Antonius ziekenhuis in Sneek en het genoemde ziekenhuis in Zwolle. Dit zal niet veranderen als we voor west kiezen. Qua ontspanning heeft het college een onjuiste voorstelling van zaken. De gemeenten Lelystad en Almere beschikken momenteel over grote en moderne winkel centra, voorzien van alle gemakken. We durven als HvU de stelling aan dat het overgrote deel van de Urker bevolking niet naar oost trekt, maar naar west. Voorzitter, bovenstaande in acht genomen en na uitvoerig onderzoek en overleg willen we als HvU bij een provinciale herindeling een duidelijk statement afgeven en in dit geval kiezen voor “West”.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.