Steun Hart voor Urk!
Beschouwingen Hart voor Urk naar de aanleiding van de kadernota 2013

Home Beschouwingen Hart voor Urk naar de aanleiding van de kadernota 2013


Beschouwingen Hart voor Urk naar de aanleiding van de kadernota 2013

Je kunt geen krant opslaan of je leest het woord; bezuinigen. Er is niets waar niet op bezuinigd wordt, dat zou ons land moeten redden van de problemen. Nooit is ons land zo ver afgeweken van de geboden des Heeren. Al wat tegen Gods geboden ingaat wordt ter hand genomen, nu beginnen ze zich te bemoeien met de principes van onze scholen, ambtenaren met principes moeten geweerd worden enz. Zondags willen ze zo veel mogelijk winkels open hebben en denk verder ook aan abortus, euthanasie.

Maar laat ons duidelijk zijn voorzitter, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Als God Zijn zegeningen komt in te trekken, dan mogen wij gewis voor Zijne straffen beven. Alleen een schuldig kennen, en wederkeren naar Gods heilzame geboden kan ons volk nog redden.

Wij mogen nog bidden voor de raadsvergadering en Hem danken na de raadsvergadering, daar elders het ambtsgebed meer en meer wordt afgeschaft. Laat ons zuinig zijn op wat wij nog mogen hebben, om in die afhankelijkheid voort te mogen
gaan en de Heere vragen; ‘ Wilt U ons de weg wijzen, die wij moeten gaan, en maak ons tot dezelve genegen. Doe en leer ons die verstaan’.


Voorzitter:


Vitaal Urk, een mooie kreet, maar laten we Urk ook vitaal houden!!! Zoals we weten treed de overheid meer een meer terug en moeten de burgers meer verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen. Graag willen wij u als college meenemen in onze algemene beschouwingen van 2013. We willen als eerste beginnen met: Programma Ruimte & ontwikkeling We zijn als HvU blij met het aantal beschikbaar gekomen huurkoop woningen, en willen het college op het hart drukken om vooral voor deze doelgroep, die toch al groter word, en het steeds moeilijker gemaakt wordt, te blijven voorzien De starterslening voor de bestaande woningen is eindelijk gerealiseerd is, dit punt hebben we als HvU immers op de agenda gezet het afgelopen jaar, we zijn dan ook blij dat dit nu actueel
is, kan de wethouder ons informeren of er al gebruik gemaakt is van deze lening?


We kunnen lezen dat de grondverkoop van de huizen nog niet stagneert en dat dit volgens de planning verloopt, zoals echter reeds gezegd moeten we er ook alles aan doen dat dit zijn voortgang blijft vinden, hoe schat de portefeuillehouder dit in voor de komende jaren, ik hoop dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken, of? Het opwaarderen van het Westgat staat nog steeds hoog op ons lijstje, een ambitieus plan en we weten dat het momenteel niet gemakkelijk is, maar wat kan de wethouder ons momenteel
concreet toezegging qua planning.


Ook de buitendijkse haven staat nog altijd centraal in beeld bij onze partij, we zien dat er eindelijk wat schot in de zaak zit en dat een aantal ondernemers concreet hun toezegging toegezegd hebben, zo gaan we toch in kleine stapjes naar de realisatie toe, de sector snakt naar uitbreiding, dus kan het wat HvU betreft niet snel genoeg gaan. We willen dan ook graag van elke stap op de hoogte gehouden worden.


De werf van Metz hebben we vorig jaar ook besproken, veel is er nu veranderd, blij zijn we dat dit stuk historie voor Urk behouden is, we hopen als HvU dat u als college de juiste keuze hebt gemaakt betreffende de verhuur van de werf, kijk ook goed naar de werkgelegenheid, dit is heel belangrijk Bij HvU leeft nog steeds het idee om de mogelijkheden te onderzoeken naar een begraafmuur op de begraafplaats, we hebben dit idee onderzocht en veel gemeentes hebben reeds een muur op de begraafplaats staan, wethouder, zou u dit idee concreet willen onderzoeken, wellicht helpt dit ook nog mee in het verlichten van de kosten?


We zijn blij dat het hoofdpijn dossier “de Zate” is afgesloten, met hoofdpijn dossier bedoel ik dan wel een hoofdpijn dossier voor de bewoners van de zate, deze bewoners hebben wel wat moeten slikken, toezeggingen die later niet hard gemaakt konden worden etc. Communicatie is zo ontzettend belangrijk, steek hier als gemeente veel meer tijd in, ga bij de mensen langs bespreek alles heel goed vooraf, dit voorkomt grote problemen achteraf.


Ook de locatie vuurbaak heeft onze aandacht, we hebben vorige week ruim € 100.000 beschikbaar gesteld voor de parkeerproblematiek aldaar, kan de wethouder al een tipje van de sluier oplichten betreffende de vordering bij de locatie vuurbaak? Als laatste in dit punt willen we toch weer de derde brug benoemen, iedereen weet dat wij een warm voorstander van deze derde brug zijn, hoe is het de laatste maanden actueel geworden wat er gebeurd als een van de 2 toegangswegen voor een langere tijd word afgesloten, veel verkeersopstoppingen, vertragingen en veel frustratie heeft dit opgeleverd, wethouder, dit word de komende jaren alleen maar erger, we zijn een groei gemeente, dus ook het aantal voertuigen binnen ons dorp neemt elk jaar toe, ja het is zelfs zo dat een schitterend bedrijf, Fixet hierdoor heeft besloten te stoppen, deze ondernemer had gerekend op de 3e brug, zoals toegezegd, nu is deze brug op de lange baan geschoven en hierdoor is deze onderneming plotseling in een uithoek gemanoeuvreerd. We zijn als HvU nog altijd warm voorstander van de derde brug en zullen hierop blijven hameren.


Nu het ombuigingsvoorstel van het college op dit programma, op 3 punten wijken we als HvU van het college af, als eerste benoemen we de taakstelling voor de begraafplaats tot 100%, hier kunnen we als HvU absoluut niet mee instemmen, we hebben ons als HvU altijd hart gemaakt om deze kosten van de begraafplaats niet te hoog op te laten lopen voor onze burgers, ook nu blijven we hiervoor staan en willen dit niveau op 80% behouden, dit hebben we zelfs in ons verkiezingsprogramma opgenomen, we zullen hier dan ook als gehele raad een amendement voor indienen. Wel zien we als HvU het als haalbaar de posten wegbeheer, groenbeheer en rioolbeheer met 10% te bezuinigen in plaats van 7%. Doordat we de laatste jaren structureel scherper inkopen en onderhouden als begroot moet het met een goede visie hierop mogelijk zijn om toch maatwerk te kunnen blijven leveren met de 10% bezuiniging, ook hier zullen we raadsbreed met een amendement komen.


Economie & Vrije tijd


Urk heeft een nauwe relatie met water, van oudsher al de visserij, welke nog steeds een belangrijk deel in neemt van de lokale economie, we zien echter een stijging in werkgelegenheid binnen de gehele maritieme sector. Verschillende mooie bedrijven zijn op
Urk gevestigd, en dit willen we ondersteunen, we hebben deze week nog kunnen vernemen dat deze sector snakt naar ruimte, de beschikbare ruimte is gewoonweg te krap voor bepaalde nieuwe projecten, er word al een jaarlijkse omzet van € 100.000.000 gerealiseerd, en zijn momenteel 600 mensen werkzaam in deze sector, als uitbreiding gerealiseerd kan worden, lees de buitendijkse haven, kan de werkgelegenheid hier verdubbelen, wethouder, met zulke cijfers moeten we toch alles doen wat mogelijk is om dit te realiseren!!!


Op Urk hebben we een grote jeugd, ieder jaar stroomt er dus veel arbeidspotentieel de markt in, hierdoor is het nodig dat we voldoende werkgelegenheid op Urk creeeren, en dit is nu een punt waar HvU zich wel zorgen om maakt, wethouder, de laatste jaren is er geen meter industrie grond verkocht, ik lees dat verschillende andere gemeenten, bijvoorbeeld Hoogeveen in samenspraak met de ondernemers, een plan van aanpak gemaakt hebben om de verkoop en bebouwing van de industrie gronden weer lost te trekken, dit is op Urk zulke activiteiten zijn er vanuit het college helaas nog niet gelanceerd. Dit zou op Urk uitstekend kunnen met bijv. de BKU en de plaatselijke bouwondernemers, ook onze bouw ondernemingen hebben het moeilijk zoals we allemaal weten, wethouder, kunt u ons vandaag concreet toelichten wat u denkt te gaan doen om de verkoop van onze industrie grond uit het slop te trekken??


We hebben het voorstel van het college gelezen betreffende het havengeld, het invoeren van een weekend tarief is een goed middel om op de juiste wijze elke passant evenredig te laten betalen, wel willen we graag vernemen van de wethouder op welke wijze hij dit concreet gaat invullen, u spreekt als college van de stijl Genemuiden/Elburg, zou u ons deze methodiek kunnen laten toekomen? Met het voorstel van het college met betrekking tot het museum kunnen we als HvU instemmen, er zal gezocht moeten worden in creativiteit en we hebben gelukkig een grote groep vrijwilligers die het museum bemannen, we hebben in deze vrijwilligers het volste vertrouwen, deze hebben hart voor de zaak, voorzitter, spreek vooral met deze vrijwilligers, hoe zien zij de toekomst en op welke wijze?? Ik denk dat u verrast zult worden wat er leeft bij deze vrijwilligers.


Als laatste van dit onderwerp willen we het palenscherm benoemen, veel is hier al over gesproken, daarom alleen onze oproep, wethouder hebt u het palenscherm alweer opgenomen in de plannen voor de komende jaren, belofte maakt schuld !!!


Jeugd, Gezin en Ouderen


We hebben gelezen dat het college stichting buurtwerk ook in de algehele trend wil laten mee bezuinigen, dit lijkt ons als HvU niet verstandig, bij deze stichting is heel veel gebeurt het laatste jaar en om dan al gelijk weer er toe over te gaan tot zulke bezuinigingen lijkt ons niet verstandig, we willen als HvU voorstellen 1% per jaar extra te bezuinigen bij deze stichting in plaats de voorgestelde bezuinigingen, hier zullen we ook als raad een amendement voor indienen.


De bibliotheek, wethouder, een vraag, hebt u als verantwoordelijke wethouder al een visie van de bibliotheek gekregen waarin geschreven staat waar de bibliotheek over 10 jaar staat. De wereld digitaliseert in een snel tempo, e-boeken en dergelijke komen snel in opmars, wat beduid deze trend voor de bibliotheek en hebben we over 10 jaar nog wel deze ruimte en invulling nodig als het meeste digitaal is?


Op initiatief van HvU zijn we als raad akkoord gegaan met de uitgebreide vernieuwbouw van ons zwembad, we zijn alweer een jaar verder en nog steeds is er geen spa de grond ingestoken, reageren we hier als gemeente wel vitaal genoeg op, wethouder, hoe staan we ervoor, het kan wel snel, dit hebben we met de ijsbaan gezien, kunnen we dit ook realiseren met het zwembad.


Als HvU hebben we wel onze duidelijke mening gegeven over de aanbestedingsregels voor het zwembad. We hebben als HvU altijd en nog steeds gepleit, denk aan onze lokale ondernemers, we vragen als HvU ons af of we tegen dovemans oren spreken, hoe vaak
moeten we nog vragen onze lokale ondernemers er zoveel mogelijk bij te betrekken, dit verschaft onze burgers werk, en komt onze lokale economie ten goede. Maar zoals de regels nu zijn opgesteld kan alleen een beursgenoteerd bedrijf hierop inschrijven??


Wethouder, dit is helaas weer een gepasseerd station, maar op welke manier kunt u ons verzekeren dat er zoveel mogelijk urker onder aannemers worden betrokken in dit project? We hebben gelezen in uw voorstel dat we gekort worden in het buitenonderhoud scholen en het onderwijsfonds, dit geld vloeit direct door naar de scholen, ik heb begrepen dat de wethouder in gesprek is met het VNG aangaande deze kortingen, wethouder, het is goed dat u deze gesprekken aangaat met het VNG, zodat uw standpunt breed gedragen kan worden, wel roepen we u op om per direct ook in gesprek te gaan met de schoolbesturen aangaande deze ombuigingen, we hebben op Urk te maken met 3 schoolbesturen, al onze scholen op Urk worden kundig geleid en hebben de zaken financieel goed voor elkaar, wethouder, we zijn er van overtuigd dat u een luisterend oor zult vinden bij deze schoolbesturen, spreek transparant met hun en maak afspraken met hun op deze punten, dit is gewoon de kortste klap, betreffende dit punt dienen we dan ook een motie in.


We willen als HvU niet hebben dat bijv. hierdoor de nieuwe school in de oranjewijk niet volgens planning gebouwd kan worden, dit mag niet gebeuren, kan de wethouder ons verzekeren dat deze school geen vertraging oploopt? Ook roepen we u op om in de toekomst rekening te houden met uitbreidingen van de nieuwbouw scholen, zet deze voldoende ruim op zodat er ook ruimte overblijft om evt. Uitbreiding van scholen mogelijk te maken, dit vinden we als HvU een belangrijk punt, kunt u dit toezeggen? We zijn ook benieuwd of de oranjewijk al aanbesteed is, kan de wethouder hier iets meer over vertellen?


Bijstand en zorg


Grote veranderingen komen op ons af als gemeente de komende jaren. Een punt van aandacht vinden we wel in de participatiewet, dit moet ons inzien verder ontwikkeld worden en we moeten als gemeente Urk, in navolging van bijv. Lelystad zoeken naar meer mogelijkheden op dit gebied en ook op verschillende niveaus, bijv. montage. We zijn gestart met een timmerwerkplaats en zouden dit graag uit willen breiden, hier is ook wel interesse voor vanuit het bedrijfsleven hebben we begrepen, Ook onze ouderen hebben onze aandacht, we zijn er trots op dat onze Talma zo’n goed resultaat heeft neergezet, dit is een prestatie, ook de vele vrijwilligers die hier werkzaam zijn willen we niet vergeten als HvU, wethouder schenkt u deze vrijwilligers de aandacht die ze verdienen? Wel baart ons de landelijke trend zorgen, we zien een afkalving plaatsvinden bij het verlenen van zorg waardoor mensen hierdoor menswaardige zorg mislopen. We lezen van sluitingen van bejaarden- en verzorgingstehuizen waardoor mensen langer thuis moeten blijven met allerlei gevolgen van dien.


Vanaf de jaren 50 heeft de gezondheidszorg in Nederland een grote groei doorgemaakt op het gebied van het verlenen van zorg, als we dit gegeven afzetten op de huidige ontwikkelingen kunnen we alleen maar constateren dat hier een enorme kaalslag op plaatsvind, terugkijkend op ons voorgeslacht met in ogenschouw nemend welke initiatieven zij genomen hebben om er samen voor te zorgen dat de naaste burger in moeilijke tijden verder konden, neem bijv: de coöperatie, DEL en het groene kruis, dit zijn initiatieven geweest waardoor heel veel mensen hulp hebben gehad op die momenten dat zij dit nodig hadden.


Voor de toekomst zou het mooi zijn als wij op Urk ook een coöperatie gingen starten om ze tezamen ervoor te zorgen dat wij menswaardige zorg kunnen blijven aanbieden aan onze inwoners die het op dat moment nodig hebben. Dit initiatief kun je als gemeente niet alleen trekken en zul je dit vanuit verschillende geledingen moeten ontwikkelen, zou hiervoor een ook een rol weggelegd kunnen worden voor het kerkelijk platform Urk om zo de krachten te bundelen en te laten zien dat door deze samenwerking veel dingen mogelijk zijn, het vraagt dus om investeren in mensen en niet in gebouwen, op dit punt willen we ook een motie indienen.


Burger en bestuur


We hebben allemaal de problematiek vernomen van de RUD, dit loopt vanaf het begin al niet zoals gewenst, wethouder, houd de vinger aan de pols. We zijn ook als HvU benieuwd naar actuele stand van zaken met de ambtenaar die de controle en naleving moet gaan verzorgen op de drank en horecawet, dit is wel een actueel punt, hoe denkt de voorzitter te gaan controleren op de leeftijd van 18 jaar nu deze wet er doorheen is? Een actueel punt is de brandweer, zoals bekend zijn we met lood in de schoenen akkoord
gegaan om onze brandweer onder te brengen bij de regionale brandweer, het resultaat is u allen bekend. We hebben vorige week u op het hart gedrukt de belangen van onze brandweer te verdedigen en vooral ook het bestuur erop te wijzen dat de vrijgevallen post van veiligheidsambtenaar en het hieraan gekoppelde bedrag op conto van de Urker afdeling moet worden geschreven.


Voorzitter, gisteren hebt u de bestuursvergadering bijgewoond, kunt u ons al meedelen dat ons brandweer materiaal voor Urk behouden is.


Financiën


Als laatste de financiën, hier draait het helaas allemaal om, we kunnen hier deze keer kort over zijn, veel van de voorstellen zijn al benoemd en zullen worden verwerkt de komende jaren. Rest ons nog het punt reclame belasting, na uitvoerig overleg vinden we dit punt toch niet terecht, dit moet een vrijwillige bijdrage van de Urker ondernemers zijn, zij hebben er immers ook baat bij. We stellen dan ook voor om de SUP in 5 jaar af te bouwen van € 40.000 naar 0, op deze manier heeft het SUP de tijd andere manieren van financiering te vinden en hoeven wij als gemeente Urk, deze bijdrage ook niet structureel mee te nemen en blijft deze dus buiten de begroting.


Graag willen we als HvU als laatste er net als vorig jaar weer voor pleiten de afdrachten aan het fonds infrastructuur 3e brug te blijven handhaven middels een afdracht per m2 verkochte grond en hierin het fonds dorpsuitleg weer in mee te nemen. We blijven het als HvU het belangrijk vinden te blijven sparen voor het realiseren van een 3e brug.


Tenslotte


Ik wil uw College met de ambtenaren veel wijsheid toewensen voor de komende periode. Het economisch tij valt niet mee. Hart voor Urk hoopt dat we met elkaar de wind in de zeilen mogen houden, zodat we vooruit mogen blijven varen tot welzijn van onze inwoners. Dat er een goede harmonie mag blijven binnen onze raad. Tenslotte hebben wij allen met hetzelfde te maken, de bezuinigingen. En dan moeten wij eerlijk zijn, dan heeft dit college ondanks alle tegenwind het bijzonder goed gedaan. Wij willen als Hart voor Urk het college met de ambtenaren veel wijsheid toewensen voor de komende periode. Het economisch tij valt niet mee. Maar laat ons vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.


Ik dank u.

Beschouwingen Hart voor Urk naar de aanleiding van de kadernota 2013

Algemene beschouwingen van Hart voor Urk op de kadernota 2013
Je kunt geen krant opslaan of je leest het woord; bezuinigen.
Er is niets waar niet op bezuinigd wordt, dat zou ons land moeten redden van de problemen.
Nooit is ons land zo ver afgeweken van de geboden des Heeren.
Al wat tegen Gods geboden ingaat wordt ter hand genomen, nu beginnen ze zich te bemoeien
met de principes van onze scholen, ambtenaren met principes moeten geweerd worden enz.
Zondags willen ze zo veel mogelijk winkels open hebben en denk verder ook aan abortus,
euthanasie.
Maar laat ons duidelijk zijn voorzitter, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen.
Als God Zijn zegeningen komt in te trekken, dan mogen wij gewis voor Zijne straffen beven.
Alleen een schuldig kennen, en wederkeren naar Gods heilzame geboden kan ons volk nog
redden.
Wij mogen nog bidden voor de raadsvergadering en Hem danken na de raadsvergadering,
daar elders het ambtsgebed meer en meer wordt afgeschaft.
Laat ons zuinig zijn op wat wij nog mogen hebben, om in die afhankelijkheid voort te mogen
gaan en de Heere vragen; ‘ Wilt U ons de weg wijzen, die wij moeten gaan, en maak ons tot
dezelve genegen. Doe en leer ons die verstaan’.
Voorzitter:
Vitaal Urk, een mooie kreet, maar laten we Urk ook vitaal houden!!!
Zoals we weten treed de overheid meer een meer terug en moeten de burgers meer
verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen.
Graag willen wij u als college meenemen in onze algemene beschouwingen van 2013.
We willen als eerste beginnen met:
Programma Ruimte & ontwikkeling
We zijn als HvU blij met het aantal beschikbaar gekomen huurkoop woningen, en willen het
college op het hart drukken om vooral voor deze doelgroep, die toch al groter word, en het
steeds moeilijker gemaakt wordt, te blijven voorzien
De starterslening voor de bestaande woningen is eindelijk gerealiseerd is, dit punt hebben we
als HvU immers op de agenda gezet het afgelopen jaar, we zijn dan ook blij dat dit nu actueel
is, kan de wethouder ons informeren of er al gebruik gemaakt is van deze lening?
We kunnen lezen dat de grondverkoop van de huizen nog niet stagneert en dat dit volgens de
planning verloopt, zoals echter reeds gezegd moeten we er ook alles aan doen dat dit zijn
voortgang blijft vinden, hoe schat de portefeuillehouder dit in voor de komende jaren, ik hoop
dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken, of?
Het opwaarderen van het Westgat staat nog steeds hoog op ons lijstje, een ambitieus plan en
we weten dat het momenteel niet gemakkelijk is, maar wat kan de wethouder ons momenteel
concreet toezegging qua planning.
Ook de buitendijkse haven staat nog altijd centraal in beeld bij onze partij, we zien dat er
eindelijk wat schot in de zaak zit en dat een aantal ondernemers concreet hun toezegging
toegezegd hebben, zo gaan we toch in kleine stapjes naar de realisatie toe, de sector snakt naar
uitbreiding, dus kan het wat HvU betreft niet snel genoeg gaan. We willen dan ook graag van
elke stap op de hoogte gehouden worden.
De werf van Metz hebben we vorig jaar ook besproken, veel is er nu veranderd, blij zijn we
dat dit stuk historie voor Urk behouden is, we hopen als HvU dat u als college de juiste keuze
hebt gemaakt betreffende de verhuur van de werf, kijk ook goed naar de werkgelegenheid, dit
is heel belangrijk
Bij HvU leeft nog steeds het idee om de mogelijkheden te onderzoeken naar een begraafmuur
op de begraafplaats, we hebben dit idee onderzocht en veel gemeentes hebben reeds een muur
op de begraafplaats staan, wethouder, zou u dit idee concreet willen onderzoeken, wellicht
helpt dit ook nog mee in het verlichten van de kosten?
We zijn blij dat het hoofdpijn dossier “de Zate” is afgesloten, met hoofdpijn dossier bedoel ik
dan wel een hoofdpijn dossier voor de bewoners van de zate, deze bewoners hebben wel wat
moeten slikken, toezeggingen die later niet hard gemaakt konden worden etc.
Communicatie is zo ontzettend belangrijk, steek hier als gemeente veel meer tijd in, ga bij de
mensen langs bespreek alles heel goed vooraf, dit voorkomt grote problemen achteraf.
Ook de locatie vuurbaak heeft onze aandacht, we hebben vorige week ruim € 100.000
beschikbaar gesteld voor de parkeerproblematiek aldaar, kan de wethouder al een tipje van de
sluier oplichten betreffende de vordering bij de locatie vuurbaak?
Als laatste in dit punt willen we toch weer de derde brug benoemen, iedereen weet dat wij een
warm voorstander van deze derde brug zijn, hoe is het de laatste maanden actueel geworden
wat er gebeurd als een van de 2 toegangswegen voor een langere tijd word afgesloten, veel
verkeersopstoppingen, vertragingen en veel frustratie heeft dit opgeleverd, wethouder, dit
word de komende jaren alleen maar erger, we zijn een groei gemeente, dus ook het aantal
voertuigen binnen ons dorp neemt elk jaar toe, ja het is zelfs zo dat een schitterend bedrijf,
Fixet hierdoor heeft besloten te stoppen, deze ondernemer had gerekend op de 3e brug, zoals
toegezegd, nu is deze brug op de lange baan geschoven en hierdoor is deze onderneming
plotseling in een uithoek gemanoeuvreerd. We zijn als HvU nog altijd warm voorstander van
de derde brug en zullen hierop blijven hameren.
Nu het ombuigingsvoorstel van het college op dit programma, op 3 punten wijken we als HvU
van het college af, als eerste benoemen we de taakstelling voor de begraafplaats tot 100%,
hier kunnen we als HvU absoluut niet mee instemmen, we hebben ons als HvU altijd hart
gemaakt om deze kosten van de begraafplaats niet te hoog op te laten lopen voor onze
burgers, ook nu blijven we hiervoor staan en willen dit niveau op 80% behouden, dit hebben
we zelfs in ons verkiezingsprogramma opgenomen, we zullen hier dan ook als gehele raad een
amendement voor indienen. Wel zien we als HvU het als haalbaar de posten wegbeheer,
groenbeheer en rioolbeheer met 10% te bezuinigen in plaats van 7%. Doordat we de laatste
jaren structureel scherper inkopen en onderhouden als begroot moet het met een goede visie
hierop mogelijk zijn om toch maatwerk te kunnen blijven leveren met de 10% bezuiniging,
ook hier zullen we raadsbreed met een amendement komen.
Economie & Vrije tijd
Urk heeft een nauwe relatie met water, van oudsher al de visserij, welke nog steeds een
belangrijk deel in neemt van de lokale economie, we zien echter een stijging in
werkgelegenheid binnen de gehele maritieme sector. Verschillende mooie bedrijven zijn op
Urk gevestigd, en dit willen we ondersteunen, we hebben deze week nog kunnen vernemen
dat deze sector snakt naar ruimte, de beschikbare ruimte is gewoonweg te krap voor bepaalde
nieuwe projecten, er word al een jaarlijkse omzet van € 100.000.000 gerealiseerd, en zijn
momenteel 600 mensen werkzaam in deze sector, als uitbreiding gerealiseerd kan worden,
lees de buitendijkse haven, kan de werkgelegenheid hier verdubbelen, wethouder, met zulke
cijfers moeten we toch alles doen wat mogelijk is om dit te realiseren!!!
Op Urk hebben we een grote jeugd, ieder jaar stroomt er dus veel arbeidspotentieel de markt
in, hierdoor is het nodig dat we voldoende werkgelegenheid op Urk creeeren, en dit is nu een
punt waar HvU zich wel zorgen om maakt, wethouder, de laatste jaren is er geen meter
industrie grond verkocht, ik lees dat verschillende andere gemeenten, bijvoorbeeld
Hoogeveen in samenspraak met de ondernemers, een plan van aanpak gemaakt hebben om de
verkoop en bebouwing van de industrie gronden weer lost te trekken, dit is op Urk zulke
activiteiten zijn er vanuit het college helaas nog niet gelanceerd. Dit zou op Urk uitstekend
kunnen met bijv. de BKU en de plaatselijke bouwondernemers, ook onze bouw
ondernemingen hebben het moeilijk zoals we allemaal weten, wethouder, kunt u ons vandaag
concreet toelichten wat u denkt te gaan doen om de verkoop van onze industrie grond uit het
slop te trekken??
We hebben het voorstel van het college gelezen betreffende het havengeld, het invoeren van
een weekend tarief is een goed middel om op de juiste wijze elke passant evenredig te laten
betalen, wel willen we graag vernemen van de wethouder op welke wijze hij dit concreet gaat
invullen, u spreekt als college van de stijl Genemuiden/Elburg, zou u ons deze methodiek
kunnen laten toekomen?
Met het voorstel van het college met betrekking tot het museum kunnen we als HvU
instemmen, er zal gezocht moeten worden in creativiteit en we hebben gelukkig een grote
groep vrijwilligers die het museum bemannen, we hebben in deze vrijwilligers het volste
vertrouwen, deze hebben hart voor de zaak, voorzitter, spreek vooral met deze vrijwilligers,
hoe zien zij de toekomst en op welke wijze?? Ik denk dat u verrast zult worden wat er leeft bij
deze vrijwilligers.
Als laatste van dit onderwerp willen we het palenscherm benoemen, veel is hier al over
gesproken, daarom alleen onze oproep, wethouder hebt u het palenscherm alweer opgenomen
in de plannen voor de komende jaren, belofte maakt schuld !!!
Jeugd, Gezin en Ouderen
We hebben gelezen dat het college stichting buurtwerk ook in de algehele trend wil laten mee
bezuinigen, dit lijkt ons als HvU niet verstandig, bij deze stichting is heel veel gebeurt het
laatste jaar en om dan al gelijk weer er toe over te gaan tot zulke bezuinigingen lijkt ons niet
verstandig, we willen als HvU voorstellen 1% per jaar extra te bezuinigen bij deze stichting in
plaats de voorgestelde bezuinigingen, hier zullen we ook als raad een amendement voor
indienen.
De bibliotheek, wethouder, een vraag, hebt u als verantwoordelijke wethouder al een visie van
de bibliotheek gekregen waarin geschreven staat waar de bibliotheek over 10 jaar staat. De
wereld digitaliseert in een snel tempo, e-boeken en dergelijke komen snel in opmars, wat
beduid deze trend voor de bibliotheek en hebben we over 10 jaar nog wel deze ruimte en
invulling nodig als het meeste digitaal is?
Op initiatief van HvU zijn we als raad akkoord gegaan met de uitgebreide vernieuwbouw van
ons zwembad, we zijn alweer een jaar verder en nog steeds is er geen spa de grond
ingestoken, reageren we hier als gemeente wel vitaal genoeg op, wethouder, hoe staan we
ervoor, het kan wel snel, dit hebben we met de ijsbaan gezien, kunnen we dit ook realiseren
met het zwembad.
Als HvU hebben we wel onze duidelijke mening gegeven over de aanbestedingsregels voor
het zwembad. We hebben als HvU altijd en nog steeds gepleit, denk aan onze lokale
ondernemers, we vragen als HvU ons af of we tegen dovemans oren spreken, hoe vaak
moeten we nog vragen onze lokale ondernemers er zoveel mogelijk bij te betrekken, dit
verschaft onze burgers werk, en komt onze lokale economie ten goede. Maar zoals de regels
nu zijn opgesteld kan alleen een beursgenoteerd bedrijf hierop inschrijven??
Wethouder, dit is helaas weer een gepasseerd station, maar op welke manier kunt u ons
verzekeren dat er zoveel mogelijk urker onder aannemers worden betrokken in dit project?
We hebben gelezen in uw voorstel dat we gekort worden in het buitenonderhoud scholen en
het onderwijsfonds, dit geld vloeit direct door naar de scholen, ik heb begrepen dat de
wethouder in gesprek is met het VNG aangaande deze kortingen, wethouder, het is goed dat u
deze gesprekken aangaat met het VNG, zodat uw standpunt breed gedragen kan worden, wel
roepen we u op om per direct ook in gesprek te gaan met de schoolbesturen aangaande deze
ombuigingen, we hebben op Urk te maken met 3 schoolbesturen, al onze scholen op Urk
worden kundig geleid en hebben de zaken financieel goed voor elkaar, wethouder, we zijn er
van overtuigd dat u een luisterend oor zult vinden bij deze schoolbesturen, spreek transparant
met hun en maak afspraken met hun op deze punten, dit is gewoon de kortste klap,
betreffende dit punt dienen we dan ook een motie in.
We willen als HvU niet hebben dat bijv. hierdoor de nieuwe school in de oranjewijk niet
volgens planning gebouwd kan worden, dit mag niet gebeuren, kan de wethouder ons
verzekeren dat deze school geen vertraging oploopt? Ook roepen we u op om in de toekomst
rekening te houden met uitbreidingen van de nieuwbouw scholen, zet deze voldoende ruim op
zodat er ook ruimte overblijft om evt. Uitbreiding van scholen mogelijk te maken, dit vinden
we als HvU een belangrijk punt, kunt u dit toezeggen?
We zijn ook benieuwd of de oranjewijk al aanbesteed is, kan de wethouder hier iets meer over
vertellen?
Bijstand en zorg
Grote veranderingen komen op ons af als gemeente de komende jaren.
Een punt van aandacht vinden we wel in de participatiewet, dit moet ons inzien verder
ontwikkeld worden en we moeten als gemeente Urk, in navolging van bijv. Lelystad zoeken
naar meer mogelijkheden op dit gebied en ook op verschillende niveaus, bijv. montage. We
zijn gestart met een timmerwerkplaats en zouden dit graag uit willen breiden, hier is ook wel
interesse voor vanuit het bedrijfsleven hebben we begrepen,
Ook onze ouderen hebben onze aandacht, we zijn er trots op dat onze Talma zo’n goed
resultaat heeft neergezet, dit is een prestatie, ook de vele vrijwilligers die hier werkzaam zijn
willen we niet vergeten als HvU, wethouder schenkt u deze vrijwilligers de aandacht die ze
verdienen?
Wel baart ons de landelijke trend zorgen, we zien een afkalving plaatsvinden bij het verlenen
van zorg waardoor mensen hierdoor menswaardige zorg mislopen. We lezen van sluitingen
van bejaarden- en verzorgingstehuizen waardoor mensen langer thuis moeten blijven met
allerlei gevolgen van dien.
Vanaf de jaren 50 heeft de gezondheidszorg in Nederland een grote groei doorgemaakt op het
gebied van het verlenen van zorg, als we dit gegeven afzetten op de huidige ontwikkelingen
kunnen we alleen maar constateren dat hier een enorme kaalslag op plaatsvind, terugkijkend
op ons voorgeslacht met in ogenschouw nemend welke initiatieven zij genomen hebben om er
samen voor te zorgen dat de naaste burger in moeilijke tijden verder konden, neem bijv: de
coöperatie, DEL en het groene kruis, dit zijn initiatieven geweest waardoor heel veel mensen
hulp hebben gehad op die momenten dat zij dit nodig hadden.
Voor de toekomst zou het mooi zijn als wij op Urk ook een coöperatie gingen starten om ze
tezamen ervoor te zorgen dat wij menswaardige zorg kunnen blijven aanbieden aan onze
inwoners die het op dat moment nodig hebben. Dit initiatief kun je als gemeente niet alleen
trekken en zul je dit vanuit verschillende geledingen moeten ontwikkelen, zou hiervoor een
ook een rol weggelegd kunnen worden voor het kerkelijk platform Urk om zo de krachten te
bundelen en te laten zien dat door deze samenwerking veel dingen mogelijk zijn, het vraagt
dus om investeren in mensen en niet in gebouwen, op dit punt willen we ook een motie
indienen.
Burger en bestuur
We hebben allemaal de problematiek vernomen van de RUD, dit loopt vanaf het begin al niet
zoals gewenst, wethouder, houd de vinger aan de pols.
We zijn ook als HvU benieuwd naar actuele stand van zaken met de ambtenaar die de
controle en naleving moet gaan verzorgen op de drank en horecawet, dit is wel een actueel
punt, hoe denkt de voorzitter te gaan controleren op de leeftijd van 18 jaar nu deze wet er
doorheen is?
Een actueel punt is de brandweer, zoals bekend zijn we met lood in de schoenen akkoord
gegaan om onze brandweer onder te brengen bij de regionale brandweer, het resultaat is u
allen bekend. We hebben vorige week u op het hart gedrukt de belangen van onze brandweer
te verdedigen en vooral ook het bestuur erop te wijzen dat de vrijgevallen post van
veiligheidsambtenaar en het hieraan gekoppelde bedrag op conto van de Urker afdeling moet
worden geschreven.
Voorzitter, gisteren hebt u de bestuursvergadering bijgewoond, kunt u ons al meedelen dat
ons brandweer materiaal voor Urk behouden is.
Financiën
Als laatste de financiën, hier draait het helaas allemaal om, we kunnen hier deze keer kort
over zijn, veel van de voorstellen zijn al benoemd en zullen worden verwerkt de komende
jaren.
Rest ons nog het punt reclame belasting, na uitvoerig overleg vinden we dit punt toch niet
terecht, dit moet een vrijwillige bijdrage van de Urker ondernemers zijn, zij hebben er immers
ook baat bij. We stellen dan ook voor om de SUP in 5 jaar af te bouwen van € 40.000 naar 0,
op deze manier heeft het SUP de tijd andere manieren van financiering te vinden en hoeven
wij als gemeente Urk, deze bijdrage ook niet structureel mee te nemen en blijft deze dus
buiten de begroting.
Graag willen we als HvU als laatste er net als vorig jaar weer voor pleiten de afdrachten aan
het fonds infrastructuur 3e brug te blijven handhaven middels een afdracht per m2 verkochte
grond en hierin het fonds dorpsuitleg weer in mee te nemen. We blijven het als HvU het
belangrijk vinden te blijven sparen voor het realiseren van een 3e brug.
Tenslotte
Ik wil uw College met de ambtenaren veel wijsheid toewensen voor de komende periode.
Het economisch tij valt niet mee.
Hart voor Urk hoopt dat we met elkaar de wind in de zeilen mogen houden, zodat we vooruit
mogen blijven varen tot welzijn van onze inwoners.
Dat er een goede harmonie mag blijven binnen onze raad.
Tenslotte hebben wij allen met hetzelfde te maken, de bezuinigingen.
En dan moeten wij eerlijk zijn, dan heeft dit college ondanks alle tegenwind het bijzonder
goed gedaan.
Wij willen als Hart voor Urk het college met de ambtenaren veel wijsheid toewensen voor de
komende periode.
Het economisch tij valt niet mee. Maar laat ons vrijmoedigheid toegaan tot de troon der
genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Ik dank u.
 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.